Mägrauru, Kraavi küla, Torgu vald, Saaremaa

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 2251 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Saaremaa
Aadress:Mägrauru, Kraavi küla, Torgu vald, Saaremaa
Enampakkumised
Korraldaja:Kristo Teder
 
Alghind:100 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:05.06.2020 12:00
 
Katastritunnus(ed):80701:002:0470
 
Ametlik Teadaanne

AROWANA OÜ (pankrotis) (registrikood: 11239508) pankrotihaldur Kristo Teder avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Kinnistu registriosa numbriga 3086234, katastritunnus 80701:002:0470, pindalaga 15,51 ha (maatulundusmaa 90%, Tootmismaa 10%) asukoht Saare maakond, Saaremaa vald, Kaavi küla, Mägrauru. Kinnistut koormab hoonestusõigus tähtajaga 10 aastat Torgu Fish Farm OÜ (registrikood 14173135) kasuks; isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks; hüpoteek summas 819 000,00 eurot Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks ja hüpoteek summas 600 000,00 eurot Maaelu Edendamise Sihtasutus (registrikood 90000245) kasuks. Hüpoteegid kustutatakse! Kinnistul asub tootmishoone (ehitised, rajatised), milles on masinad ja seadmed.Nimekirjad edastatakse ostuhuvilistele.

NB! Käesolevale enampakkumisele rakendub kinnisasja omandamise kitsendamise seadus, kuna kinnisasja pindala ületab 10 ha ning sellest 2,71ha on looduslik rohumaa ja 8,54ha on metsamaa.

Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse (KAOKS) § 4 lg 1 kohaselt on Eesti või teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni liikmesriigi (edaspidi lepinguriik) kodanikul õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi ilma kitsendusteta.
Lepinguriigi juriidilisel isikul on õigus omandada metsamaad kümme hektarit või rohkem sisaldav kinnisasi, kui ta on kinnisasja omandamise tehingu tegemise aastale vahetult eelnenud kolm aastat tegelenud metsa majandamisega metsaseaduse tähenduses (edaspidi metsa majandamine) või põllumajandustoodete tootmisega (KAOKS § 4 lg 4)
Kui lepinguriigi juriidiline isik ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 3-5 sätestatud nõuetele, võib ta omandada põllumajandusmaad, metsamaad või põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldava kinnisasja üksnes omandatava kinnisasja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu loal (KAOKS § 4 lg 6).

Kolmanda riigi kodanikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi üksnes volikogu loal, kui ta on vahetult enne loa taotlemist elanud Eestis püsivalt vähemalt kuus kuud või kui ta on loa taotlemise aastale vahetult eelnenud aasta tegelenud Eestis füüsilisest isikust ettevõtjana metsa majandamisega või põllumajandustoodete tootmisega (KAOKS § 5 lg 1 p 2).
Kolmanda riigi juriidilisel isikul on õigus omandada metsamaad sisaldav kinnisasi üksnes volikogu loal, kui ta on loa taotlemise aastale vahetult eelnenud aasta tegelenud Eestis metsa majandamisega või põllumajandustoodete tootmisega ning kui tema filiaal on kantud Eesti äriregistrisse (KAOKS § 5 lg 4). Kolmanda riigi juriidilisel isikul on õigus omandada nii põllumajandus- kui ka metsamaad sisaldav kinnisasi üksnes volikogu loal, kui ta on loa taotlemise aastale vahetult eelnenud aasta tegelenud Eestis põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega ning kui tema filiaal on kantud Eesti äriregistrisse. (KAOKS § 5 lg 5).
Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 4 lõigetes 3-5 sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks esitab isik pankrotihaldurile lepinguriigi juriidilise isiku asukohajärgse riigi pädeva asutuse väljastatud dokumendi, mis tõendab isiku vastavust nimetatud nõuetele (KAOKS § 9 lg 2). Isik, kes on käesoleva seaduse § 4 lõigetes 3-5 või § 5 lõikes 1 või lõigetes 3-5 sätestatud nõuete kohaselt tegelenud Eestis põllumajandustoodete tootmisega või metsa majandamisega, esitab pankrotihaldurile selle kohta Maksu- ja Tolliameti tõendi (KAOKS § 9 lg 3).

Loa olemasolu ja nõuetele vastavust kontrollib pankrotihaldur ning kõik vajalikud dokumendid tuleb esitada registreerimistähtaja lõppemiseni. Dokumentide esitamata jätmisel, jätab pankrotihaldur registreerimistaotluse rahuldamata.

Alghind: 100 000 euro(t).

Omanik: AROWANA OÜ (pankrotis) (registrikood: 11239508)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53135 ning tasuda tagatisraha 10 000 eurot AROWANA OÜ (pankrotis) arveldusarvele nr EE222200221031089222 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.06.2020 11:00 oksjonil ID53135 osalemise eest. Kinnisvara: Mägrauru, Saaremaa vald, Saare maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.06.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 15.05.2020 kell 12:00 ja lõpeb 05.06.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.06.2020 kell 12:00 ja lõpeb 15.06.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 2 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine toimub kokkuleppel halduriga. Varaga tutvumise, pakkumise esitamise või muude toimingutega seotud kulusid ei hüvitata. Haldur ei vastuta võõrandatud asja võimalike puuduste eest. Täiendavate küsimuste, vara kirjelduste jms informatsiooni osas võib pöörduda pankrotihalduri poole. Enampakkumise võitja omandab vara sellises seisukorras, nagu see on, ning haldur ei anna omandajale vara osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta võimalike puuduste eest. Tervikvara hulka kuuluvat kinnistut koormab hoonestusõigus (registriosa nr 3796734), mille tingimustega tuleb ostjal eraldi tutvuda, samuti ei saa pankrotihaldur välja anda mistahes õiguslikku hinnangut nimetatud hoonestusõigusega kaasnevatest võimalikest kohustustest tervikvara hulgas oleva kinnistu omandamisel. NB! Käesolevale enampakkumisele rakendub kinnisasja omandamise kitsendamise seadus.
Menetluse nr: 2-18-17954
pankrotihaldur Kristo Teder
Tatari 25, 10116 Tallinn
Telefon: 6640620
E-post: kristo@mmab.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kristo Teder
Telefon: 6640600
E-post: kristo.teder@mmab.ee
Teadaande number 1607739
Seotud teadaanded:Menetlus 2-18-17954
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1427770)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1439063)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1458233)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1458249)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1474739)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1489502)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1501143)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1509773)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1523247)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1533877)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1547045)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1555384)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1564427)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1564428)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1564453)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1564919)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1575707)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1583851)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1590849)