IdaViru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Keskpuiestee 55-14

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 266 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:IdaViru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Keskpuiestee 55-14
Enampakkumised
Korraldaja:Hillar Villers
 
Alghind:90.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.06.2020 11:00
 
Katastritunnus(ed):30901:009:00442
 
Ametlik Teadaanne

Maikel Laansalu (isikukood 38205092248) pankrotihaldur Hillar Villers avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Pankrotihaldur müüb Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee/ korraldataval avalikul elektroonilisel kordusenampakkumisel (edaspidi ka enampakkumisel) Maikel Laansalu pankrotivara koosseisus oleva alljärgneva korteriomandi (kehtivad kinnistusraamatu kanded):

I jagu - Tartu Maakohtu kinnistusosakond, registriosa nr. 2515108, katastritunnus 30901:009:00442, Elamumaa 100%, IdaViru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Keskpuiestee 55. Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel. 486/19954 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 14, mille üldpind on 48,60 m2 ja mille tähistus plaanil on 14. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 2513808, 2513908, 2514008, 2514108, 2514208, 2514308, 2514408, 2514508, 2514608, 2514708, 2514808, 2514908, 2515008, 2515208, 2515308, 2515408, 2515508, 2515608, 2515708, 2515808, 2515908, 2516008, 2516108, 2516208, 2516308, 2516408, 2516508, 2516608, 2516708, 2516808, 2516908, 2517008, 2517108, 2517208, 2517308, 2517408, 2517508, 2517608, 2517708, 2517808, 2517908, 2518008, 2518108, 2518208, 2518308, 2518408, 2518508. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 29.03.2001 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.
II jagu - Maikel Laansalu (isikukood 38205092248)
III jagu - kehtivad koormatiste ja kitsenduste kanded puuduvad
IV jagu - kehtivad kanded puuduvad.

Muud märkused:
Tegemist on 3 toalise korteriga. Müüdav korter vajab remonti.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik saab tutvuda ehitise andmete ja ehitisega seotud dokumentidega ehitisregistris aadressil www.ehr.ee.

Pankrotivarasse kuuluva kinnisasja müümisel enampakkumisel, jäävad kinnisasja koormavatest õigustest kehtima üksnes õigused, mis asuvad järjekoha poolest eespool sellest esimesena kinnistusraamatusse kantud õigusest, millest tulenevalt saaks nõuda kinnisasja sundmüüki. Ülejäänud kinnisasja koormavad kinnistusraamatusse kantud õigused loetakse lõppenuks (alus PankrS § 139 lg 2).

Enampakkumisel müüdava vara omandaja omandab vara sellises seisukorras, nagu see üleandmise hetkel on, ning haldur ei anna omandajale vara ega selle dokumentatsiooni osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta vara ja seda puudutava dokumentatsiooni võimalike puuduste eest sõltumata sellest, kas vastavad puudused on enampakkumisel osalejatele avaldatud.
Enampakkumisel osalemisega loetakse, et enampakkumisest osavõtja on kinnitanud, et ta on enampakkumisel müüdava vara põhjalikult üle vaadanud, kasutanud vajadusel enampakkumisel müüdava vara seisukorra hindamiseks vastava eriala spetsialistide abi ning on saanud täieliku ülevaate enampakkumisel müüdava vara seisukorrast ja on teadlik, et pankrotihaldur on välistanud enda vastutuse mistahes puuduste (sh varjatud) eest ja enampakkumisest osavõtja loobub mistahes müügihinna alandamise või kahju hüvitamise nõudest ning nõustub enampakkumise tingimustega.

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub vara eest kõige kõrgema ostuhinna. Pankrotihalduril on õigus lükata esitatud pakkumine tagasi täitemenetluse seadustiku (TMS) §-s 89 sätestatud juhtudel.
Enampakkumise võitja peab ostuhinna tasuma enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS paragrahvi 93 lõikes 3 sätestatud viisil.
Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb koheselt tasuda 1/10 ostuhinnast, ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.
Kui ostja soovib ostuhinda tasuda krediidiasutusest väljastatava laenuga ja taotleb ostuhinna tasumise tähtaja pikendamist 15 päeva võrra, peab ta sellest haldurile teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.
Kui enampakkumise võitja ei tasu ostuhinda tähtaegselt, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

Omandi ülekandmise ja asjaõiguste kustutamisega kaasnevad kulud ja riigilõivud tasub ostjal. Pankrotihaldur esitab kinnistusosakonnale avalduse ostja kinnistusraamatusse omanikuna sissekandmiseks ning lõppevate õiguste kustutamiseks pärast kogu ostuhinna tasumist. Omandi ülekandmise ja lõppevate õiguste kustutamisega kaasnevad kulud ja riigilõivud peab enampakkumise võitja tasuma enne avalduse kinnistusosakonnale esitamist. TMS § 155 järgi kinnisasja ja sellega koos müüdud esemete hävimise riisiko läheb enampakkumisel ostjale üle pakkumise parimaks tunnistamisega. Pakkumise parimaks tunnistamisest alates kannab ostja kõik kulud ja koormatised ning saab kogu kasu.

Asja müümisel enampakkumisel ei vastuta pankrotihaldur müüdud asja seisukorra ja puuduste eest (TMS § 103 lg 2).
Kõik isikud, kellel on õigusi korteriomandile, peavad esitama tõendid oma õiguste kohta enne enampakkumise lõpptähtaega; tõendit ei pea esitama isikud, kelle õigused on kantud kinnistusraamatusse.


Alghind: 90 euro(t).

Omanik: Maikel Laansalu (isikukood 38205092248)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53307 ning tasuda tagatisraha 9 eurot Maikel Laansalu arveldusarvele nr EE292200001100178909 (AS Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.06.2020 11:00 oksjonil ID53307 osalemise eest. Kinnisvara: Keskpuiestee 55, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.06.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 23.05.2020 kell 11:00 ja lõpeb 18.06.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.06.2020 kell 11:00 ja lõpeb 29.06.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav informatsioon ja pankrotihalduriga varaga tutvumise aja kokku leppimine tel +3725082311 e-posti aadressil hillar.villers@jewelex.ee
Menetluse nr: 2-19-9206
pankrotihaldur Hillar Villers
Keskväljak 4, Jõhvi 41594
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Hillar Villers
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande number 1610236
Seotud teadaanded:Menetlus 2-19-9206
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1531782)
Pankroti väljakuulutamise teade (1540816)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1561993)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1576412)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1586574)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1590211)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1600244)
Jaotusettepanekuga tutvumise võimaldamise teade (1601536)
Jaotusettepaneku kinnitamise teade (1608219)